تمهیدات اتوبوسرانی برای نمایشگاه کتاب

شرکت واحد اتوبوسرانی تهران تمهیدات خود در ایام برگزاری نمایشگاه کتاب در شهرآفتاب را تشریح کرد.

شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در طول ایام برگزاری سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب در محل شهر آفتاب، خدمت رسانی ویژه ای را به بازدیدکنندگان (چهارشنبه) از تاریخ 13 اردیبهشت تا شنبه 23 اردیبهشت ماه جاری، همه روزه از میادین و پایانه ها ارائه می کند.

مبادی خطوط جهت سرویس رسانی به شهر آفتاب:

میدان رسالت – نمایشگاه شهر آفتاب: ﻣﯿﺪان رﺳﺎﻟﺖ–ﺑﺰرﮔﺮاه رﺳﺎﻟﺖ – ﺑﺰرﮔﺮاه اﻣﺎمﻋﻠﯽ(ع)–ﺑﺰرﮔﺮاه آزادﮔﺎن-ﺑﺰرﮔﺮاهﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس- ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽﺷﻬﺮ آﻓﺘﺎب

پایانه خاوران – نمایشگاه شهر آفتاب:پایاﻧﻪﺧﺎوران- ﺑﺰرﮔﺮاه آزادﮔﺎن -ﺑﺰرﮔﺮاهﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس- ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽﺷﻬﺮ آﻓﺘﺎب

میدان راه آهن-نمایشگاه شهر آفتاب: بزرﮔﺮاهﺷﻬﯿﺪﻧﻮابﺻﻔﻮی-ﺑﺰرﮔﺮاهﺷﻬﯿﺪﭼﺮاﻏﯽ-ﺑﺰرﮔﺮاهﺷﻬﯿﺪﮐﺎﻇﻤﯽ-ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس-ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽﺷﻬﺮ آﻓﺘﺎب

پایانه آزادی – نمایشگاه شهر آفتاب: ﻣﯿﺪان آزادی – ﺑﺰرﮔﺮاه آﯾﺖ ا… ﺳﻌﯿﺪی – ﺑﺰرﮔﺮاهﺷﻬﯿﺪﮐﺎﻇﻤﯽ – ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس – ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽﺷﻬﺮ آﻓﺘﺎب

پایانه نعمت آباد – نمایشگاه شهر آفتاب: ﺑﺰرﮔﺮاهﺷﻬﯿﺪﮐﺎﻇﻤﯽ–ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس–ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽﺷﻬﺮ آﻓﺘﺎب

پایانه بیهقی – نمایشگاه شهر آفتاب: ﺑﺰرﮔﺮاه آﻓﺮﯾﻘﺎ -ﺷﻬﯿﺪﻫﻤﺖ -ﺷﻬﯿﺪﭼﻤﺮان -ﺷﻬﯿﺪﻧﻮابﺻﻔﻮی-ﺷﻬﯿﺪﭼﺮاﻏﯽ -ﺷﻬﯿﺪﮐﺎﻇﻤﯽ -ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس -ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽﺷﻬﺮ آﻓﺘﺎب

پایانه جنوب – نمایشگاه شهر آفتاب: ﺑﺰرﮔﺮاهﺑﻌﺜﺖ- ﺑﺰرﮔﺮاهﺗﻨﺪﮔﻮﯾﺎن – ﺑﺰرﮔﺮاه آزادﮔﺎن–ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرسﻧﻤﺎﯾﺸﮑﺎهﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽﺷﻬﺮ آﻓﺘﺎب

پایانه کاوه – نمایشگاه شهر آفتاب: ﭘﺎﯾﺎﻧﻪکاوه -بزرﮔﺮاه ﺷﻬﯿﺪ ﻧﻮابﺻﻔﻮی- ﺑﺰرﮔﺮاهﺷﻬﯿﺪﭼﺮاﻏﯽ -ﺑﺰرﮔﺮاهﺷﻬﯿﺪﮐﺎﻇﻤﯽ – ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس -ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽﺷﻬﺮ آﻓﺘﺎب

میدان صنعت – نمایشگاه شهر آفتاب: ﻣﯿﺪانﺻﻨﻌﺖ – ﺑﺰرﮔﺮاه ﺷﯿﺦﻓﺼﻞ ا…ﻧﻮری–ﺑﺰرﮔﺮاهﻣﺤﻤﺪیﻋﻠﯽﺟﻨﺎح-ﻣﯿﺪان آزادی – ﺑﺰرﮔﺮاه آﯾﺖ ا…ﺳﻌﯿﺪی – ﺑﺰرﮔﺮاهﺷﻬﯿﺪﮐﺎﻇﻤﯽ – ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس – ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽﺷﻬﺮ آﻓﺘﺎب

خط ویژه گردشی-نمایشگاه شهر آفتاب: پارکینگ های سواری و مترو شهر آفتاب

بنا براعلام اطلاعیه شرکت واحد اتوبوسرانی، همچنین سامانه جانبازان و معلولین این شرکت از موسسه های خیریه(موسسه خیریه نگین واقع در خیابان هنگام بوستان الغدیر-موسسه خیریه آموزشی رعد غرب واقع در شهرک غرب-موسسه خیریه آموزشی رعد الغدیر واقع در یافت آباد) با یک دستگاه اتوبوس از ساعت 9:00 صبح لغایت ساعت 15:00 نسبت به ارائه خدمات حملی و نقلی به این عزیزان اقدام می نماید.

لازم به ذکر است خدمت رسانی خطوط یاد شده یکساعت قبل از شروع به کار و یکساعت بعد از پایان کار نمایشگاه ( از ساعت 9 صبح لغایت 21 شب ) انجام خواهد شد.

نیمی از ناوگان اتوبوسرانی پایتخت فرسوده هستند

راه اندازی 9 خط اتوبوسرانی برای سی‌امین نمایشگاه کتاب

انتخاب شرکت واحد اتوبوسرانی به عنوان مدیر بخش خاورمیانه UTTP

افزایش کرایه تاکسی ،مترو و اتوبوس در انتظار تایید فرمانداری

ایساکو تعمیرگاه تخصصی بهنام کرمان موتور آمیکو مدیران خودرو

نظر شما !!