پایگاه خبری رسمی خودرو و صنایع وابسته
شماره مجوز ۸۲۱۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

کمیته کلاسیک ایران

پیوستن کمیته کلاسیک ایران به کمیته جهانی
ایران به عضویت بالاترین مرجع جهانی در حوزه وسایل نقلیه کلاسیک درآمد ایران به عضویت Fiva درآمد. این متن خبر کوتاهیست که دکتر رامین صالح خو ...
۱۳ آبان ۱۳۹۴