پیش فروش و تخفیف طرح فیروزه ای محصولات ایران خودرو (آذر 96)

پیش فروش طرح فیروزه ای محصولات ایران خودرو همراه با تخفیف ویژه طبق شرح و جداول ذیل در آذر 96 اعلام می شود.

شرايط پیش فروش عمومی محصولات ایران خودرو (طرح فیروزه ای) ویژه آذر 96 به ھمراه تخفیف خريد محصول ايراني و ھديه ويژه ھمكاري در تولید از روز چھارشنبه 96/09/01 لغایت 96/09/30 و یا تا زمان تکمیل ظرفیت و به شرح جدول پیوست ارائه مي گردد.

به ازاي ھر ثبت نام در این بخشنامه، مازاد بر سود مشاركت، تخفیف خرید محصول ایرانی و ھدیه ھمكاري در تولید نیز پرداخت مي گردد.

شرايط ويژه بخشنامه :

تخفیف خريد محصول ايراني صرفاً در صورت واريز نقدي مابه التفاوت نھايي در مھلت تعیین شده در دعوتنامه و دريافت خودرو پرداخت مي گردد و در صورت منقضی شدن دعوتنامه و يا انصراف قرارداد قابل ارائه نمي باشد.

 ھديه ھمكاري در تولید، صرفاً پس از صدور دعوتنامه و دريافت خودرو ارائه مي گردد ؛ پرداخت اين ھديه در قراردادھاي انصرافي نیز مشروط به صدور دعوتنامه مي باشد .

در این بخشنامه، امکان صلح ( تا يك مرتبه ) فراھم می باشد.

زمان فعال سازی اين بخشنامه: ساعت 9 صبح روز چھارشنبه مورخ 96/09/01 مي باشد.

پیش فروش عمومی و طرح فیروزه ای محصولات ایران خودرو (آذر 96) :

پیش فروش عمومی و طرح فیروزه ای محصولات ایران خودرو (آذر 96)

پیش فروش عمومی و طرح فیروزه ای محصولات ایران خودرو (آذر 96)

تخفیف محصولات ایران خودرو در طرح فیروزه ای (آذر 96) :

تخفیف محصولات ایران خودرو در طرح فیروزه ای (آذر 96)

تخفیف محصولات ایران خودرو در طرح فیروزه ای (آذر 96)

پیش فروش عادی محصولات ایران خودرو (آذر 96)

فروش فوری محصولات ایران خودرو (آذر 96)

فروش اقساطی محصولات ایران خودرو (آذر 96)

فروش اقساطی محصولات ایران خودرو (آذر 96)

کمک های ایران خودرو به مناطق زلزله کرمانشاه ارسال شد

ایران خودرو هر ماه باید چند دستگاه پژو 2008 تولید کند؟

قرارداد مشترک بین پژو و ایران خودرو

فروش اقساطی محصولات ایران خودرو (ویژه بازنشستگان کشوری)

رشد 14 درصدی تولید ایران خودرو

ایساکو تعمیرگاه تخصصی بهنام کرمان موتور آمیکو مدیران خودرو

نظر شما !!