حدفاصل مناسب در رانندگی در شرایط جوی مختلف

حدفاصل رانندگی در شرایط جوی مختلف باعث ایمنی در رانندگی و کاهش تصادفات و همچنین زمان مناسب جهت بهترین تصمیم گیری در شرایط خطر می باشد که در ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخت.

تصادف جلو به عقب یکی از رایج ترین تصادفات است . اگر اتومبیل جلویی ناگهان متوقف شود.شما برای توقف به موقع نیاز به فاصله کافی دارید . اگر زیاد نزدیک به هم رانندگی کنید ، امکان تصمیم به موقع و صحیح را از دست خواهید داد و ممکن است باعث برخورد چندین اتومبیل گردید،آمادگی داشته باشید در صورت توقف اتومبیل جلوی عکس العمل مناسب نشان دهید.
در زمان، بارندگی ، یخ و برف باید فاصله بیشتری از اتومبیل جلویی بگیرید زیرا سطح جاده لغزنده و به علت عدم اصطکاک و درگیری چرخها با سطح جاده ، متوقف کردن اتومبیل مشکل تر است و به مسافتی چند برابر جاده خشک نیاز دارد.بهر حال روشهای مختلفی برای تخمین مسافت،فاصله و سرعت در وضعیتهای مختلف آب و هوایی وجود دارد که ذیلا به بعضی از آنها اشاره می‌شود.

رانندگی در شرایط بارانی
روش یک طول اتومبیل
اگر چه قاعده کلی برای رعایت فاصله با اتومبیل جلوئی تدوین نشده است،ولی غالباً روش زیر بکار گرفته ی شود،بطوری که به ازای هر15کیلومتر سرعت در ساعت فاصله ای به اندازه یک طول اتومبیل(حدود6متر)نیاز است و در سرعت بالا و یا در شرایط جوی نامساعد این فاصله افزایش می‌یاید.

حداقل فاصله طولی ایمن

  « شرایط جاده»                                                                                                                                 «طول اتومبیل»

Km /h15

Km /h30

Km /h45

Km /h60

Km /h75

خشک

1

2

3

4

5

مرطوب

2

4

6

8

10

ماسه و شن

2

4

6

8

10

برف

3

6

9

12

یخ

6

12

18

 روش2 ثانیه زمان

تا زمانیکه کلیه رانندگان نسبت به تخمین مسافت مشکل دارند روش2 ثانیه زمان شاید مفید باشد و در همه سرعتها قابل استفاده است . هنچنین نسبت به روش یک طول اتومبیل قابل محاسبه،علمی و دقیقتر است.
-یک موضع ثابت جلوتر از اتومبیل انتخاب کنید.موضع(نقطه نشانی)می تواند یک علامت راهنمایی و یا یک درخت باشد.مراقب باشید که نقطه نشانی تمرکز و حواس شما را از رانندگی پرت نکند«در میدان دید شما باشد»
-زمانیکه اتومبیل جلویی از نقطه نشانی عبور کرد.یک هزار ویک و یک هزار و دو را شمارش نمایید.
-چنانچه در این فاصله زمانی به آن نقطه نشانی رسیدید فاصله شما مناسب است و در این صورت اگر راننده جلویی ناگهان توقف نماید،شما می‌توانید نموده واز بروز تصادف جلوگیری نمایید.
رانندگی در جاده برفی

چگونه از تصادف پشت سر(جلو به عقب)جلوگیری نماییم؟

عدم توجه کافی به جلو همچنین عدم رعایت فاصله مناسب با وسیله نقلیه جلویی و نزدیک شدن بیش از حد به آن خطرناک و تصادف را به دنبال خواهد داست.شما به عنوان یک راننده می‌توانید احتمال تصادف را از پشت سر با درنظر گرفتن موارد ذیل کاهش دهید:

1-مطمئن شوید چراغ ترمز شما سالم و درست کار میکند.
2-آیینه‌های داخل و جانبی بایستی تمیز و به شما در میدان دید کافی کمک کنند.
3-در صورت لزوم از علامت دست برای جلب توجه رانندگان به هنگام تغییر مسیر حرکت،گردش و توقف توام با چراغ راهنما استفاده کنید.
4-از ترمز و توقف ناگهانی بپرهیزید و به تدریج توقف کنید.
5-اگر اتومبیل نزدیک به شما حرکت می‌ کند،سرعت خود را کاهش دهید و اجازه دهید از شما سبقت بگیرد.
6-هماهنگ با وضعیت ترافیک حرکت کنید.

-مسافت توقف:
یک راننده خوب همیشه باید حوادث و خطرات را در حین رانندگی پیش بینی کرده و برای مقابله با آن و انجام عکس العمل صحیح آمادگی داشته باشد.در شرایطی می‌توانید از خطر و برخورد جلوگیری نمایید که زمان و مسافت (فاصله) مناسب و ایمن را در حین رانندگی با اتومبیل جلویی و یا سایر استفاده کنندگان از راه حفظ کنید.فاصله ای که شما می‌توانی وسیله نقلیه را متوقف کنید خیلی مهم است و انتخاب صحیح آن می‌تواند رانندگی ایمن و توام با آرامش برای شما بوجود آورد . مسافت توقف درشرایط مختلف به فاکتورهای متعدد بستگی دارد.

بنابراین برای رعایت فاصله مناسب و اینکه بدانید در چه شرایطی قرار دارید باید به موارد ذیل توجه داشته باشید :
1-هدر رفتن زمان راننده(از زمان مشاهده خطر تا عکس العمل مدتی را از دست می‌دهید).
2-نوع و شرایط آسفالت،جاده و لاستیک خودرو.
3-اندازه و وزن وسیله نقلیه.
4-مسافت لازم از شروع عکس العمل تا توقف.
5-نوع و شرایط ترمزها.

5 نکته برای رانندگی در برف و یخبندان

توصیه هایی برای رانندگی در روزهای برفی

ده عادت بد در رانندگی که نباید انجام داد

ساعت پیک تصادفات رانندگی

آیا در زمستان برای بهتر روشن شدن خودرو کلاچ بگیریم؟

شستن اصولی خودرو در فصل سرد سال

رادار ضد تصادف در خودرو چیست؟

ایساکو تعمیرگاه تخصصی بهنام کرمان موتور آمیکو مدیران خودرو

نظر شما !!