جلسه شورای رقابت به هفته آینده موکول شد

جلسه شورای رقابت که قرار بود در آن به بررسی بازار خودرو بپردازند به هفته آینده موکول شد.

به گزارش پایگاه خبری رسمی جوان خودرو؛

در حالیکه بازار خودرو اواع خوبی ندارد و قیمت ها بصورت افسارگسیخته رو به افزایش است همگان منتظر تصمیم سازی نهادهای مسئول هستند. در همین راستا شورای رقابت به عنوان یکی از نهادها مسئول قیمت گذاری و نظارت بر بازارها قرار بود که در این هفته جلسه را برگزار کند و در آن به بررسی بازار خودرو و یمت گذاری با فرمول جدید را پیگیری نماید.

با آغاز زمان تعطیلات تابستانی شرکت های خودروسازی و نبود امکان حضور یافتن نمایندگان آن شرکت ها در جلسه شماره ۳۴۵ شورای رقابت که مقرر بود با موضوع بررسی بازار خودرو در تاریخ ۵ شهریور ماه ۱۳۹۷ تشکیل شود، جلسه مذکور لغو و به هفته آینده موکول شد.

 

ایساکو تعمیرگاه تخصصی بهنام کرمان موتور آمیکو مدیران خودرو

نظر شما !!