اولین سالگرد تقی تقی زاده اصل، بنیانگذار گروه صنعتی آمیکو برگزار شد

مرحوم تقی تقی زاده اصل، میراثی ارزشمند در صنعت کشور به جای گذاشت. نمود جمله معروف او یعنی ” آمیکو زنده است، جان دارد و نفس می کشد” ، امروز در جای جای کشور عزیزمان دیده می شود. گروه صنعتی آمیکو، نهالی که سالها پیش مرحوم تقی زاده کاشت و اکنون درختی تنومند در عرصه کارآفرینی و خودکفاییست.

مراسم اولین سالگرد آسمانی شدن تقی تقی زاده اصل روز گذشته در تهران برگزار شد. در این مراسم ضمن بیان یادبودها، فرزند ارشد وی نیز خاطراتی ارزنده از مرحوم تقی زاده بازگو کرد.

گزارش خودرو

 

 

 

ایساکو تعمیرگاه تخصصی بهنام کرمان موتور آمیکو مدیران خودرو

نظر شما !!