چگونه معامله خودرو را فسخ کنیم؟

شاید چندی پس از به توافق رسیدن برای معامله خودرو هر یک از طرفین از تصمیم خود پشیمان شود چطور باید معامله را فسخ کرد.

به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو

بر اساس قانون مدنی، «خیار» به معنای اجازه و اختیاری است که قانون به افراد می‌دهد تا بتوانند با استفاده از آنها، معامله خود را فسخ کنند. خیار حیوان، مجلس، تاخیر ثمن و خیار تدلیس، خیار غبن، خیار عیب، از انواع خیارات در حقوق بوده که قانون مدنی، موادی را به هریک اختصاص داده است.

برای دانستن موارد فسخ معامله خودرو از طرف فروشنده، باید با مفهوم خیار تاخیر در ثمن آشنا باشیم زیرا تنها خیاری است که مختص به فروشنده است.

خیار تاخیر ثمن یکی از انواع خیارات قانونی است که به موجب آن و در صورت وجود شرایط این خیار، فروشنده می‌تواند، عقد بیع واقع شده را فسخ کند. عین خارجی بودن مال فروخته شده، حال بودن قرار داد و عدم پرداخت وجه توسط مشتری سه روز پس از وقوع عقد بیع و عدم تحویل مال به مشتری توسط فروشنده از جمله شرایط اعمال خیار تاخیر ثمن هستند.

درخصوص مورد خودرو، حق استفاده از این خیار در صورت وجود شرایطی که بیان شد، برای فروشنده ایجاد می‌شود. نحوه ایجاد این خیار به این شکل است که با گذشت سه روز از تاریخ معامله خودرو در صورت وجود شرایط مذکور، فروشنده اختیار فسخ دارد و در صورت تمایل می‌تواند معامله خودرو را فسخ نماید.

موارد فسخ معامله خودرو از طرف خریدار خودرو در مواردی مانند آگاه شدن، به وجود عیبی در خودرو که هنگام معامله از آن اطلاع نداشته یا وجود شرایطی که ایجاد کننده خیار تبعض صفقه برای وی می‌باشد، مختار است معامله خودرو را فسخ یا قبول نماید.

به غیر از مواردی که به طور اختصاصی برای فروشنده و خریدار ذکر شد، باقی خیارات پیش بینی شده در قانون، برای هردو طرف معامله قابل استفاده می‌باشند. این خیارات عبارت است از تخلف از شرط، شرط، تدلیس، رویت و تخلف از وصف، غبن و مجلس؛ به این معنا که فروشنده و خریدار، می‌توانند، در صورت وجود شرایط مذکور، در خصوص تحقق هر یک از این خیارات، اقدام به فسخ معامله خودرو نمایند.

انتهای پیام/

لاماری ایلیا ایساکو تعمیرگاه تخصصی بهنام کرمان موتور آمیکو مدیران خودرو

نظر شما !!