60 درصد خودروهای بازار ایران بین 25 تا 50 میلیون هستند.

بر اساس آخرین آمار ارائه شده اکثر خودروهای خریداری شده در بازار ایران بین 25 تا 50 میلیون قیمت دارند.

براساس آمارهای ارائه شده از ترکیب بازار خودروهای سواری کشور در نیمه دوم سال گذشته، خودروهای با سطح قیمتی بین 25 تا 50 میلیون تومان معادل 58.1 درصد این بازار را در اختیار دارند. 19 مدل خودرو در این سطح قیمتی در بازار ایران عرضه شده است.

اما پس از 25 تا 50 میلیون تومانی‌ها، 36.4 درصد بازار خودروهای سواری ایران در اختیار خودروهای در سطح قیمتی کمتر از 25 میلیون تومان بوده است. پنج مدل سواری در این سطح قیمتی در بازار ایران عرضه شده است.

پس از این خودروها معادل 3.6 درصد بازار خودروهای سواری ایران در اختیار خودروهای در سطح قیمتی بین 50 تا 75 میلیون تومان بوده است. معادل 9 مدل سواری در این سطح قیمتی در بازار ایران عرضه شده‌ است.

خودروهای در سطح قیمتی بین 75 تا صد میلیون تومان نیز معادل 1.3 درصد بازار خودروی ایران را در اختیار داشته‌اند. تعداد 11 مدل سواری در این سطح قیمتی در بازار ایران عرضه شده است.

به گزارش ایسنا، همچنین 0.4 درصد بازار خودروهای سواری ایران نیز در اختیار خودروهای با سطح قیمتی بیش از 125 میلیون تومان بوده است. تعداد 10 مدل سواری در این سطح قیمتی در بازار عرضه شده است. معادل 0.2 درصد بازار خودروی ایران نیز در اختیار خودروهای در سطح قیمتی بین 100 تا 125 میلیون تومان بوده است. دو خودرو در این سطح قیمتی در بازار عرضه شده است.

نظر شما !!