صدای موتورهای خودروهای F1 2016 بلندتر خواهد بود

Paddy Lowe مدیرارشد تکنولوژی مرسدس انتظار دارد موتور خودروهای F1 در مسابقات 2016 بلندتر از قبل باشد. در سال گذشته تولیدکنندگان موتور F1 با قانونی که به تصویب رسید بایستی با ایجاد تغییراتی در ساختار اگزوز صدای موتور این اتومبیل ها را بلندتر کنند.

این قانون باتوجه به شکایتی که از موتورهای هیبریدی برای صدا کم شده بود، تصویب شد. در موتورهای 2016 این اتومبیل ها سازندگان از دو اگزوز به جای یک خروجی استفاده کردند و در مجموع صدای آنها نیز بیشتر خواهد بود.

Lowe اگرچه معتقدست صدا بیشتر خواهد شد اما درصد افزایش را بیان نکرد. او می گوید:

این عمل موجب خواهد شد تا با صدایی رسا رو به رو باشیم. من با حضور در آزمایشگاه ها مشاهده کردم که صدا به طور قابل توجهی افزایش پیدا کرد.

او افزود:

دلیل این بوده که wastegate موجب کاهش صدای لوله اگزوز اصلی می شد و در همین بین با حذف آن صدای بیشتری اگزوز خواهد داشت.

منبع: Motor1

نظر شما !!