نرخ عوارض تردد در مناطق مرکزی تهران در سال 98 چگونه محاسبه می شود؟

پیش نویس لایحه پیشنهادی تعیین نرخ عوارض تردد در محدوده های مرکزی شهر تهران در سال 98 از سوی شهرداری به شورا ارسال شد.

این لایحه در کمیسیون های تخصصی شورا از جمله کمیسیون برنامه و بودجه و عمران و حمل ونقل در حال بررسی است. این لایحه هنوز در کمیسیون های شورا به تأیید نرسیده و در صحن شورا نیز مطرح نشده است. در لایحه ارسالی عوارضی هم برای محدوده زوج و فرد که درمدیران شهری نام محدوده کنترل آلودگی هوا را بر آن نهاده اند پیش بینی شده است. این درحالی است که تغییرات در محدوده طرح زوج و فرد هنوز در شورای عالی ترافیک به تصویب نرسیده و مشخص نیست چرا شورای شهر باید برای عوارض آن تصمیم گیری کند.

براساس این لایحه عوارض تردد وسایل نقلیه در هر یک از محدوده های موضوع این مصوبه در هر روز برابر است با حاصلضرب نرخ پایه به مبلغ 24 هزار تومان – با احتساب 20 درصد عوارض توسعه حمل و نقل ریلی – در ضریب مربوط به ساعت تردد، آلایندگی وسیله نقلیه وزمان پرداخت است.

چنانچه وسیله نقلیه تنها در یکی از بازده‌های ساعت اوج (6:30 تا 10:00 یا 16:00 تا 19:00) رویت شوند ضریب یک و در صورتی که در ساعت غیر اوج (10:00 تا 16:00) رویت شوند، ضریب 0.7 اعمال می شود.

براساس یکی از تبصره های این لایحه در صورت ورود و یا تردد وسایل نقلیه به محدوده طرح ترافیک و آلودگی هوا، عوارض مربوط به ورود و یا تردد در محدوده طرح ترافیک اخذ می شود. شهرداری مجاز است به منظور کنترل آلودگی هوا در شرایط وارونگی و تجاوز شاخص آلودگی از عدد 100 و همچنین رعایت سقف تعیین شده توسط شورای حمل و نقل ترافیک شورای شهر تهران جهت ورود و تردد وسایل نقلیه در محدوده های مصوب نسبت به افزایش نرخ پایه این مصوبه حداکثر به میزان 50 درصد اقدام کند.

عوارض تردد بیماران خاص، افراد دارای معلولیت جسمی و حرکتی که انجام فعالیت و وظایف شغلی و امور درمانی  ایشان مستلزم ورود به محدوده طرح ترافیک و محدوده کنترل آلودگی هواست و سقف مجوزهای ورودی در کل سال با اعمال ضریب 0.1 تعیین و محاسبه می شود. وسایل نقلیه با پلاک «ژ» نیز مشمول پرداخت عوارض به موضوع این مصوبه نیستند.

متقاضیان استفاده از تسهیلات تردد بیماران خاص و افراد دارای معلولیت جسمی و حرکتی می بایست پس از ثبت درخواست در سامانه «تهران من» به یکی از کلینیک های بهداشتی درمانی شرکت شهر سالم مراجعه کنند سپس براساس وضعیت بیمار و یا معلول و ضرورت تردد ایشان در محدوده طرح ترافیک و کنترل آلودگی هوا، تعداد روزهای مجاز به استفاده از تسهیلات مذکور تعیین و تأیید می شود.

همچنین در ماده 4 این لایحه به شهرداری تهران اجازه داده شده حداکثر سه درصد از مجوزهای صادره را در موارد خاص با اعمال ضریب 0.3 محاسبه کند. مواد خاص به موجب دستورالعملی که به تأیید کمیسیون عمران و حمل و نقل و کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر می رسد، تعیین می شود.

خبرنگاران، روزنامه نگاران و عکاسان خبری نیز مشمول مواد خاص هستند. همچنین به شهرداری اجازه داده می شود به خبرنگارانی که از سهمیه تخصصی استفاده نکرده و یا خبرنگارانی که فاقد خودرو هستند کارت بلیت الکترونیکی رایگان برای استفاده از وسیله نقلیه عمومی تخصیص دهد. جانبازان 25 درصد و بالاتر با رعایت سقف مجوزهای ورودی به محدوده ها و با تأیید بنیاد شهید و امور ایثارگران مشمول پرداخت عوارض موضوع این مصوبه نمی شوند.

همچنین عوارض تردد وسایل نقلیه پلاک تهران که در زمینه جابجایی مسافر فعالیت می کنند، نظیر آژانس ها، موسسات اتومبیل کرایه، حمل و نقل بار، وانت بار ها، کامیون ها تا سقف 6 تن، با اعمال ضریب 0.5 تعیین و محاسبه می شود.

در صورتی که خودروهای آژانس و موسسات اتومبیل کرایه روزانه سه سند سفر در سامانه سفربرگ شهرداری اخذ کنند، ضریب آنها به ضریب 0.3 تعیین و محاسبه می شود. همچنین در صورتی که خودروهای حمل بار روزانه حداقل 3 بار برگ از سامانه سفربرگ دریافت کنند، عوارض تردد آنها ضریب 0.3 تعیین و محاسبه می شود.

همچنین سرویس مجاز مدارس نیز با رعایت سقف مجوزهای شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران مجاز به تردد در محدوده طرح ترافیک و محدوده کنترل آلودگی هوا با عوارض ضریب 0.3 محاسبه می شوند.

در یکی از مواد این پیش نویس لایحه آمده است که به ازای صدور مجوز ورود در کل سال برای هر خودرو مبلغ یک میلیون و 200 هزار تومان بابت بهای خدمات اخذ می شود. همچنین به شهرداری اجازه داده می شود نسبت به تهیه بسته های اعتباری رزرو برای صدور مجوز طرح ترافیک و محدوده کنترل آلودگی هوا به صورت 6 ماه، 3 ماه و یک ساله اقدام کنند.

شهرداری تهران 100 درصد اضافه درآمد حاصل از اجرای این مصوبه نسبت به درآمد حاصل از اخذ عوارض تردد در محدوده مرکزی شهر در سال 96 را صرف توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی و اقدامات پیشگیرانه به منظور کاهش اثرات آلودگی هوا کند.

همچنین در یکی از بندهای این لایحه آمده است شهرداری موظف هر سه ماه عملکرد در این مصوبه را به شورا ارائه کند.

به گزارش مهر، این لایحه پس از بررسی در کمیسیون های تخصصی شورای شهر تهران برای تصویب نهایی به صحن شورا خواهد آمد و پس از تصویب در صحن به فرمانداری ارسال و پس از تایید در فرمانداری اجرایی می شود.

منبع: مهر

ایساکو تعمیرگاه تخصصی بهنام کرمان موتور آمیکو مدیران خودرو

نظر شما !!