لغو بخشنامه تحویل پراید و تیبا به جای ساندرو و تندر90

نظر شما !!