تجهیز مراکز معاینه فنی به دوربین پلاک خوان

به گفته مدیر عامل معاینه فنی، تمامی مراکز معاینه فنی تهران به سیستم پلاک مجهز شدند.

به نقل از فارس ،سیدنواب حسینی‌منش تأکید که قرار است ظرف ۲ ماه تمام مراکز معاینه فنی کشور مجهز به دوربین پلاک‌خوان شود. وی گفت:‌ با این اقدام دیگر تمام خودروها برای دریافت معاینه فنی باید به مراکز مراجعه کنند و بدون مراجعه به مرکز معاینه فنی به خودرویی برگه معاینه داده نمی شود.

مدیرعامل مرکز معاینه فنی خودرو شهر تهران با بیان اینکه در برخی از مراکز معاینه فنی افراد بدون اینکه خودرو را به مراکز ببرند، برچسب معاینه فنی دریافت می‌کردند، گفت: با این اقدام دیگر نمی‌توانند این تخلف را انجام دهند.

گزارش خودرو

وی با اشاره به اینکه فراخوان نصب این دوربین‌ها انجام شده است،‌گفت:‌در چند ماه آینده دیگر مرکز معاینه فنی نیست که به سیمفا وصل نباشد و اگر مراکز معاینه فنی به سیمفا وصل نباشند دیگر فعالیت نمی‌کنند.

تعمیرگاه تخصصی بهنام KTL MVM x22 آمیکو مدیران خودرو

جک کرمان موتور

نظر شما !!